سیستم خانه هوشمند این شرکت با توجه به امکاناتی که در سایت توضیح داده شده است نیاز مشتریان را جهت ایمنی و رفاه منزل مسکونی و همچنین جلوگیری از اتلاف انرژی برآورده میکند.
در دنیای امروز با توجه به پیشرفت تکنولوژی در همه صنایع ، استفاده از تکنولوژی روز و امکانات نوین در صنعت ساختمان بیش از پیش احساس میشود.
با توجه به افزایش روز افزون صنعت ساخت و ساز در کشور مواجه شدن با مشتریانی که از طریق اینترنت با یک کلیک به تمامی مواد مورد استفاده در خانه های مدرن دنیا دسترسی دارند ، فروش واحدهای مسکونی به موضوعی مهم در زمینه ساخت و ساز در کشور بدل شده است. بسیاری از فروشندگان مورد پرسش خریداران در واحد مسکونی قرار میگیرند که آیا سیستمی جهت ایمنی و امنیت در این واحد مسکونی وجود دارد؟ یا برای ایجاد رفاه و آسایش چه اقداماتی در این واحد مسکونی اجرا شده است؟
مسلما سازندگان واحدهای مسکونی با توجه به نیاز جامعه و مشتریان قدم برمیدارند و خواست و هدف اصلی آنها ایجاد امکانات بیشتر برای خریداران واحدهای مسکونی میباشد. سازندگان ساختمان با اجرای این سیستم در واحد مسکونی علاوه بر ایجاد ارزش افزوده در ساختمان در مواجهه با مشتریان امروزه براحتی از کاهش 40% مصرف انرژی این سیستم در واحد، امنیت وآسایش آن سخن میگویند و این امر علاوه بر داشتن سهمی در افزایش فرهنگ ساخت وساز در کشور در فروش واحدهای مسکونی نیز تاثیر بسزایی دارد. تجربه این شرکت و رزومه اجرای بیش از 500 واحد مسکونی به سیستم هوشمند، گویای مطالب فوق است.